Biznesowe szkolenia językowe

WIELOKULTUROWOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM

Diversity and multiculturalism. Global Resources & Opportunities for Women „By uniting we stand, by dividing we fall.” (John Dickinson, The Liberty Song, 1768)

Większość z nas rozpoznaje dyskryminację na rynku pracy, ale niewielu wie, że jest ona zakazana prawem. Nadal stosunkowo duży jest odsetek osób, które nie potrafią definiować dyskryminacji, nie dostrzegają jej przejawów lub nie mają zdania w tej sprawie. Równe szanse dla wszystkich pracowników to jednak już nie tylko kaprys, ale konieczność naszych czasów. Środowisko zróżnicowane pod kątem płci i wielokulturowe ma wiele do zaoferowania. Szkolenie ma na celu przybliżenie nie tylko aspektów prawnych związanych z różnorodnością i wielokulturowością, ale przede wszystkim uświadomienie korzyści płynących z pracy w takich warunkach. Poznając różnice wynikające z innej percepcji świata, jak i sposobu komunikowania się kobiet i mężczyzn możemy uzmysłowić sobie drzemiący w nas potencjał i wykorzystać go w efektywnej pracy w zespole międzynarodowym.

Program szkolenia dla kadry kierowniczej

 1. Wprowadzenie teoretyczne – fakty i mity dotyczące współpracy kobiet i mężczyzn:
  • uwarunkowania biologiczne,
  • cechy tzw. „języka płci”, czyli jak mówią kobiety i jak mówią mężczyźni,
  • różnice płci w percepcji i postrzeganiu rzeczywistości.
 2. Ustalenia prawne dotyczące polityki różnorodności (diversity) i zjawiska wielokulturowości (multiculturalism):
  • charakterystyka tzw. praktyk „adverse impact” (mających niekorzystny wpływ),
  • reguła 4/5 lub 80%,
  • międzynarodowe ustalenia prawne (Title VII of the Civil Rights Act; Bona fide occupational qualification BFOQ; The Equal Employment Opportunity Commission EEOC),
  • polskie prawodastwo (Konstytucja RP, ustawa równościowa; Kodeks pracy, Kodeks cywilny czy Kodeks wykroczeń).
 3. Przejawy dyskryminacji w miejscu pracy:
  • przywilej rasowy,
  • przywilej klasowy,
  • przywilej płci,
  • przywilej orientacji seksualnej,
  • specyfika kultury organizacyjnej jako czynnika mogącego wpłynąć na dyskryminację.
 4. Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przejawy w miejscu pracy.
 5. Zalety środowiska zróżnicowanego pod kątem płci i wielokulturowego.
  • „top 50 list” – lista firm promujących różnorodność w środowisku organizacyjnym,
  • różnorodność i wielokulturowość jako aspekty wellbeing’u w organizacji.
 6. Etapy tworzenia wielokulturowej kultury organizacyjnej.

Parametry szkolenia

 • czas szkolenia: ok. 3,5 – 4 godziny,
 • ilość grup: do ustalenia,
 • ilość uczestników: do 20 osób w grupie,
 • metody i środki szkolenia: wykład interaktywny, dyskusja moderowana, zadania indywidualne i grupowe, analiza przypadków (case studies), testy, gry.  

Kosztorys

 • cena szkolenia dla kadry kierowniczej: 2700 zł* netto/grupa (zawiera materiały),
 • termin realizacji: do ustalenia.

* Usługa opodatkowana stawką VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA I RÓŻNICE PRAGMATYCZNE W BIZNESIE

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z różnicami kulturowymi istotnie wpływającymi na jakość komunikacji biznesowej. Główny nacisk kładziony jest tutaj na kluczowe umiejętności biznesowe potrzebne w prowadzeniu pomyślnych negocjacji, prezentacji, lecz również swobodnej rozmowy. Wprowadzamy informacje dotyczące różnic kulturowych i pragmatycznych, a więc rozumienia i interpretowania wypowiedzi w zależności od kontekstu, mających istotny wpływ na efektywność komunikacyjną. Szkolenie ma charakter interaktywny i warsztatowy, w trakcie jego trwania zostaną zaprezentowane dedykowane materiały video; uczestnicy pracują na przygotowanych scenkach sytuacyjnych (tzw. case studies), wprowadzane są metody aktywizujące uczestników typu „burza mózgów”, przeprowadzane są ćwiczenia grupowe i testy indywidualne.

Program szkolenia dla kadry kierowniczej

 1. Wprowadzenie teoretyczne -podstawowe elementy procesu komunikacji; komunikacja interpersonalna:
  • szum i jego wpływ na efektywność komunikacji międzykulturowej,
  • wpływ wieku na sposób komunikacji; piramida preferencji komunikacyjnych Chester’a.
 2. Style komunikacyjne a typy osobowości i różnice kulturowe
 3. Komunikacja managerska a różnice kulturowe
 4. Bariery w komunikacji międzykulturowej:
  • percepcja, nastawienie, stereotypy, kontekst kulturowy,
  • model różnic kulturowych Lewis’a,
  • model Hall’a – High vs. low – context culture.
 5. Komunikacja werbalna – różnice międzykulturowe:
  • różnice w stopniu bezpośredniości wypowiedzi (kultury stosujące język niedomówień, poprawność polityczna i jej wpływ na sposób formułowania wypowiedzi),
  • różnice w sposobie opisywania rzeczywistości,
  • różnice w sposobie interpretacji grzeczności,
  • różnice w sposobie zarządzania rozmową (transition relevance place).
 6. Komunikacja niewerbalna -istotne różnice międzykulturowe:
  • język gestów,
  • percepcja czasu,
  • kinezyka (ruch, postawa, kontakt wzrokowy, mimika, proksemika).
 7. Analiza case studies.

Parametry szkolenia

 • czas szkolenia: ok. 3,5 – 4 godziny,
 • ilość grup: do ustalenia,
 • ilość uczestników: do 20 osób w grupie,
 • metody i środki szkolenia: wykład interaktywny, dyskusja moderowana, zadania indywidualne i grupowe, analiza przypadków (case studies), gry, burza mózgów.

Kosztorys

 • cena szkolenia dla kadry kierowniczej: 2700 zł* netto/grupa (zawiera materiały),
 • termin realizacji: do ustalenia.

* Usługa opodatkowana stawką VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.