Sprawdzanie poziomu biegłości językowej

Ocena stopnia opanowania języka angielskiego opierająca się na badaniu wszystkich sprawności i podsystemów językowych. W takcie audytu sprawdzana jest umiejętność produkcji języka mówionego (łącznie z oceną wymowy), jak również pisanego (ewaluacja poziomu gramatyczności i poprawności wypowiedzi i bogactwa leksykalnego). Audyt językowy może być wykorzystany w trakcie procesu rekrutacyjnego i selekcyjnego nowozatrudnionych pracowników, lecz także jako możliwość oceny znajomości języka pracowników przed rozpoczęciem organizacji cyklu szkoleń. Audyt można również połączyć z indywidualną oceną predyspozycji językowych (patrz oferta oceny zdolności językowych).